תנאי שימוש

Free Call Banner
תנאי שימוש

בהזמנה מקוונת של השירות מבקש הלקוח מחברת פאמאייה בע"מ (להלן: "החברה") לעשות שימוש בשירותי החברה (להלן: "השירותים") והכל בכפוף לתנאים שלהלן: 

 1.  
  1. התחייבויות כלליות מצד החברה 

   1.1. החברה תעמיד לרשות הלקוח שירותי טלפוניה.
   1.2. החברה לא תעשה כל שימוש במידע המועבר דרכה ותעשה כמיטב יכולתה להבטיח את חסיון   המידע המועבר.
   1.3. החברה, לרבות עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמיה, לא תגלה רשימות, מסמכים או מידע אחר בנוגע ללקוח, לרבות פרטי חשבון, פרטים לגבי זרימת המידע ומעניו לאדם אחר מלבד ללקוח שאליו מתייחס המידע. עם זאת, תהיה רשאית החברה למסור פרטים כאמור מתוקף חובה שבדין וסמכות שבחוק לרבות מקום שמידע כאמור נדרש בהליך משפטי.
   1.4. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את השירות באופן המהיר ביותר על-פי בקשת הלקוח ועל-פי נוהלי עבודתה.
   1.5. החברה תפעיל מערך בקרה ותחזוקה לתמיכה בשירותים השונים המוזמנים על-ידי הלקוח.
   1.6. החברה אינה מתחייבת להפעיל שירותי טלפוניה אשר מעצם טבעם עלולים לגרום לדעתה להפרת כל חוק, דין ו/או זכות של צד ג'. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לסנן את בקשות שירותי הטלפוניה העוברות דרכה ותשמש רק ככלי להעברת המידע. כל טענה, תביעה או דרישה מכל סוג שהוא שיופנו לחברה כתוצאה מהעברת מידע יופנו ללקוח אשר הזמין את השירות.
 2. התחייבויות כלליות מצד הלקוח
  2.1. הלקוח מצהיר בזאת כי לא יעשה שימוש בשירות באופן הנוגד כל דין או חוק, זכויות (כולל, אבל לא רק, זכויות יוצרים) של צד ג' וכן לא יעביר כל מידע שבעצם תפוצתו או נמעניו הופך לנוגד כל דין או חוק או זכויות צד ג'.
  2.2. הלקוח מודע לכך שייתכנו בעיות בציוד הטלפוניה של החברה וייתכן כי בקשות חיוג לא יבוצעו או יתקבלו חלקית או יתקבלו באופן משובש ו/או יופצו חלקית ואו יופצו לרשימת נמענים חלקית ו/או באופן משובש. באם אחד או כל המצבים המפורטים לעיל מתרחשים, מתחייב הלקוח כי לא יראה בחברה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק שיגרם ללקוח או לצד ג' כתוצאה מהעברה/העדר העברת המידע.
  2.3. הלקוח ישלם לחברה בגין השירותים המסופקים על-פי האמור בסעיף כללי 3 שלהלן.
 3. מחירים ותנאי תשלום
  3.1.  מחירי השירותים המתעדכנים מעת לעת יעמדו לרשות הלקוח באתר האינטרנט של החברה .
  3.2.  אחת לחודש תפיק החברה חשבון בגין שירותים שנצרכו על-ידי הלקוח במהלך החודש שחלף (להלן: "תקופת החיוב").
  3.3. התשלום יעשה על-ידי כרטיס אשראי. ללא אישור חברת אשראי לא תתן החברה את השירות כאמור. אי-אישור התשלום מכל סיבה שהיא כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה.
  3.4. מבלי לפגוע באמור לעיל, התשלום בכרטיס אשראי או בכל דרך אחרת יתבצע תוך שלושים יום מתום תקופת החיוב. איחור בתשלום כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה.
  3.5. כל התשלומים יתבצעו בשקלים ועל כל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כחוק בשיעור שיהא קיים באותה עת וישולם על-ידי הלקוח עם כל תשלום כנגד הוצאת חשבונית מס כדין.
  3.6. מחירים הנקובים בדולר ארה"ב יחושבו על-פי שערם היציג ביום הפקת החשבונית.
  3.7. אין בהשגתו של לקוח על דרישת התשלום של החברה בכדי לעכב ו/או לדחות ו/או לבטל את תשלומו בזמן הקבוע בהסכם זה.
  3.8. בכפוף לכל זכות העומדת לחברה על-פי דין או על-פי הסכם, כל פיגור בתשלום מצד הלקוח יחויב הלקוח בריבית על תשלומיו על-פי הריבית למשיכות יתר חריגות הנגבית בבנק הפועלים בתקופת החבות.
  3.9. חויב הלקוח בגין שירותים אשר לא קבל בפועל, בשל תקלה או כל סיבה אחרת, יזוכה חשבונו של הלקוח בהחזר בגובה החיוב על השירות שהוכח כי לא קבל. אין החברה מתחייבת לקבל טענה של אי-קבלת שירות וחיוב בגינו ללא ממצאים חד-משמעיים שיוצגו לפניה ובידיה בלבד האפשרות להחליט על החזר.
  3.10. ללקוח לא תעמוד הזכות להחזיר חלק בלתי-מנוצל של שירותים אשר נרכשו מראש.
 4. הגבלת אחריות
  4.1. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את שירותי הטלפון ללקוח על הצד הטוב ביותר. עם זאת, לא תישא החברה באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מאי-קבלת השירות, קבלה חלקית או מלאה ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השירות ו/או הפצה חלקית של המידע המופץ ו/או הפצה לחלק מרשימת התפוצה בלבד ו/או הפצה חוזרת ללקוח ו/או הפצה לנמען שגוי.
  4.2. החברה לא תהיה אחראית באופן ישיר או עקיף לנזק שייגרם ללקוח או לכל אדם אחר כתוצאה מפריצה בלתי-חוקית לשרתים, יירוט המידע, גניבתו או כל פעולה בלתי-חוקית אחרת.
  4.3. מבלי לפגוע באמור, אין החברה אחראית בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשת הטלפונים ו/או בכל רשת תקשורת אחרת או באחד ממרכיביה. החברה אינה אחראית באופן ישיר או עקיף לכל עיכוב במתן השירות, והנזק הנובע ממנו, מעיכוב הנובע בקווי תקשורת, שרתים, נותני שירותי תקשורת, או מעומס על מערכת החברה. כמו-כן, אין החברה אחראית בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשתות החשמל ו/או כח אחרות.
  4.4. אין החברה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפסקת השירותים על-פי המקרים המצוינים בסעיפים 4.1, 4.2 ו- 4.3.
  4.5. החברה לא תהיה אחראית לתשלום בגין כל נזק שייגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מתקלה שנגרמה בהפעלת השירות בגין מעשה או מחדל של החברה מעבר לתשלום החזר דמי השירות ששולמו לחברה בגין השירות .החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לנזק תוצאתי או נזק עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי כל שהוא.
  4.6. בהסכמתו להסכם זה משחרר הלקוח את החברה, מנהליה, עובדיה, קבלני המשנה שלה, שלוחיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה בין אם אורגן בחברה ובין אם לאו, מאחריות כלשהי נזיקית ו/או חוזית ו/או על-פי כל עילה אחרת לרבות במקרה של כח עליון לרבות מכת ברק, שטפון, והשבתה.
 5. שיפוי
  5.1. הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק או תשלום או תביעה שייגרמו כתוצאה מהשירות שניתן לו על-ידי החברה ואשר אינו בגין מעשה או מחדל של החברה וזאת תוך 14 יום מיום דרישת החברה לשיפוי כאמור. החברה תצרף לכל דרישת שיפוי את כל המסמכים הנדרשים לביסוס הדרישה.
 6. תנאים כלליים
  6.1. על-פי הודעה מראש ובכתב תוכל החברה להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי הסכם זה לחברה אחרת מבלי לפגוע בתנאי ההסכם כאמור.
  6.2. הסכם זה אפשר שיבוטל על-ידי הודעה מראש ובכתב של שלשה ימי עסקים מאת צד אחד למשנהו. הביטול אינו פותר את הלקוח מתשלום כל חובותיו עבור השירותים שרכש גם אם החשבון בגינם טרם הומצא לו עד ביטול ההסכם.
  6.3. מבלי לפגוע באמור לעיל הסכם זה אפשר שיבוטל והשירותים הקבועים בו יופסקו מיידית במקרים הבאים: א. פיגור של 10 ימים או יותר בתשלום על-פי הסכם זה. ב. פטירתו של לקוח או במידה והוגשה בקשה לפשיטת רגל של הלקוח ו/או בקשה לפירוק הלקוח ו/או בקשה למינוי כונס נכסים ללקוח ו/או בקשה לעיקול נכסי הלקוח ו/או במקרה של חיסול עסקי הלקוח או הפסקתם ו/או בכל מקרה של הודעת הלקוח או מי מנושיו על אי-יכולתו לשלם חובותיו. ג. שימוש שלא כדין בשירותי החברה על-פי הסכם זה, לרבות מתן רשות לאחר לשימוש בשירותים, שלא באישור מפורש של החברה. ד. דרישת רשות מוסמכת. ה. כל הפרה מהותית אחרת של תנאי מתנאי הסכם זה.
  6.4. על-מנת לבצע פעולות תחזוקה חיוניות במערך החברה רשאית החברה להפסיק באופן זמני את מתן השירותים השונים. על הפסקות ממושכות באספקת השירות תתן החברה ללקוח הודעה מראש או זמן סביר אחרי הוודא קיומה של תקלה.
  6.5. כתובת הצדדים להסכם זה הן כדלקמן: כתובת חברת פאמאייה בע"מ היא רחוב לאה גולדברג 3 רעננה 43548. כתובת הלקוח כפי שהוקלדה על-ידי הלקוח בעת הרשמתו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על-פי כתובת אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 72 שעות משליחתה. אם נמסרה ביד במועד מסירתה ואם שוגרה בפקסימיליה במועד וידוא הגעתה.
  6.6. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט היחודי והבלעדי לגבי שירותים, תשלומים ויחסי הצדדים על-פי הסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך על-פי העניין בתל-אביב.